แนวความคิด

  • เป็นการสรุปสาระพระอัจฉริยภาพในพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลปด้วยความศรัทธาและสื่อแสดงออกเป็นผลงานสร้างสรรค์ตามทัศนจินตนาการส่วนตัว
  • เป็นการสื่อสารถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพในพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย แนวคิดและวิธีการ แต่สรุปประเด็นสาระ ความหมายตามทัศนจินตนาการส่วนตัว
  • เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ในสาระพระอัจฉริยภาพในพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นงานศิลปสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการศิลปสู่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรมและเรื่องราวในพระมหากษัตริย์ไทยผู้มีพระวิสัยทัศน์พระอัจฉริยภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะสร้างสันติสุขให้มหาชนชาวสยาม