รูปแบบและเรื่องราว

เป็นการรวบรวมเอางานของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทองศิลปินแห่งชาติ จำนวน กว่า ๑๐๙ ชิ้น ซึ่งสรุปสาระพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ด้วยความศรัทธาอันหาที่สุดมิได้ โดยมี แนวคิด รูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่หลากหลาย

โดยจะมีการแบ่งการแสดงงานออกเป็น ๔ ช่วง

  • ช่วงที่ ๑ คือการขึ้นครองราชย์
  • ช่วงที่ ๒ คือช่วงเสด็จพระราชดำเนินทั่วแผ่นดินไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข
  • ช่วงที่ ๓ คือช่วงประมวลการแก้ไขปัญหาออกมาเป็นศาสตร์แห่งพระราชา
  • ช่วงที่ ๔ คือช่วงประจักษ์ถึงความทุ่มเทในการทรงงานเพื่อพสกนิกรออกมาเป็นโครงการต่างๆกว่า ๔๔๔๗ โครงการ

งานธรรมศิลป์นี้นำสู่การเรียนรู้ให้เห็นถึง ความดี ความงาม และความจริงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยและทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในตลอดช่วงพระชนมายุของพระองค์

โดยงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นให้ประชาชนคนไทยทุคนได้มีโอกาสเข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จะมีรอบพิเศษที่แสดงงานวีดิทัศน์สรุปงานที่พระองค์ท่านได้ทำจนถึงพระชนมายุ ๘๙ ปี ตลอดช่วง ๗๐ ปีของการครองราชย์ ออกมาเป็นโครงการกว่า ๔๔๔๗ โครงการ ซึ่งจะรับการสานต่อจากรัชกาลที่ ๙ สู่รัชกาลที่ ๑๐